calibracija vaga

BAŽDARENJE I ŽIGOVINA VAGAKamionskeŽelezničkeVage specijalne nameneVage na kranuStočne vage
KamionskeŽelezničkeVage za klaničnu industrijuVage specijalne namene

Redovni godišnji pregled vaga uz predhodno umeravanje i proveru ispravnosti merila

uverenje tipa merilaODOBRENjE TIPA MERILA
Metrološka svojstva i upotrebljivost tipa merila za namenjenu primenu ispituju se, saglasno odredbama Zakona o metrologiji prema posebnim metrološkim propisima za vrstu merila čiji se tip odobrava.
Vrste merila koje podležu obaveznom odobrenju tipa nalaze se u Pravilniku o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja
Informacije za korisnike
Postupak odobrenja tipa merila se sprovodi na zahtev domaćeg proizvođača, ovlašćenog uvoznika,odnosno ovlašćenog distributera stranog proizvođača merila.
Ako se utvrdi da merilo ispunjava propisane metrološke uslove i da je podesno za namenjenu primenu, donosi se uverenje o odobrenju tipa merila.